Jak podpisać umowę z firmą budowlaną?

Budowa domu to zadanie, do którego trzeba się dobrze przygotować. Należy nie tylko wybrać projekt i uzyskać odpowiednie dokumenty, ale także wybrać profesjonalną firmę budowlaną i podpisać z nią umowę.

Dlaczego umowa jest ważna?

Podpisanie umowy między inwestorem a wykonawcą zabezpiecza interesy obu stron. Inwestor ma pewność, że prace zostaną wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. Wykonawca zaś ma gwarancję, że za wykonane prace otrzyma wynagrodzenie.

Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej, w razie sporów każda ze stron może dochodzić swoich racji na drodze porozumienia lub na drodze sądowej. Umowa powinna być dość szczegółowa i dostosowana do realizacji konkretnej inwestycji.

Co musi znaleźć się w umowie z firmą budowlaną?

Umowa musi określać strony, które ją zawierają, a więc inwestora i wykonawcę. Musi zawierać konkretne dane, nazwę lub imię i nazwisko, dane adresowe. Kolejnym elementem jest określenie przedmiotu umowy, czyli rodzaj inwestycji oraz zakres wykonywanych prac oraz terminarz realizacji poszczególnych etapów.

Umowa określa również obowiązki inwestora i wykonawcy. Powinny być one określone szczegółowo, to pozwala uniknąć ewentualnych nieporozumień i opóźnień w realizacji inwestycji. Do inwestora należy przekazanie terenu budowy, wypłacanie transz za realizację poszczególnych etapów, odbiór inwestycji. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie terenu, wykonanie robót zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i prawem budowlanym. On też musi zapewnić odpowiednie narzędzia i sprzęt konieczny do wykonywania robót budowlanych. Profesjonalna firma budowlana Opole dysponuje własnym zapleczem technicznym, a w razie konieczności wynajmuje sprzęt specjalistyczny (dźwig).

W umowie powinien znaleźć się także zapis o sposobie zakupu materiałów budowlanych. Opcją tańszą jest zakup materiałów przez inwestora, ale może to spowodować przestoje na budowie, ma także możliwość wyboru materiałów dobrej jakości. Zakup materiałów przez wykonawcę jest droższy, ponieważ musi on doliczyć dodatkową marżę.

Dodatkowe zapisy

Im umowa jest bardziej szczegółowa, tym lepiej chroni interesy obu stron. Z tego względu powinny się w niej znaleźć zapisy o karach umownych, okolicznościach odstąpienia od umowy oraz o możliwości sporządzania aneksów do umowy.

Niezbędnym załącznikiem do umowy jest szczegółowy kosztorys robót sporządzony przez wykonawcę. Firma budowlana Opole zawsze przygotowuje indywidualny kosztorys dla każdej inwestycji. Dzięki temu inwestor wie na jakie koszty musi się przygotować.

Więcej informacji znajdziesz na stronie firma budowlana Opole.


Article Tags:
·
Article Categories:
Publikacje

Recent Posts

Related Posts


Popular Posts

zobacz https://huddled.com.pl/hoker-industrialny-z-oparciem-komfort-i-styl-w-jednym/ https://andrzejurbanowicz.pl/odkryj-magie-loftu-ekskluzywne-meble-loftowe-i-ich-tajemnice/